Видове наречия в Английския език. Класификация. Превод на български език

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Видове наречия в Английския език. Класификация. Превод на български език

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

1. Adverbs of frequency-Наречия за честота.

Показват колко често се извършва дадено действие.

Отговарят на въпроса: How often? – Колко често?

Тези наречия са ключови думи за сегашно просто време.

 • аlways– винаги
 • sometimes– понякога
 • often/frequently– често
 • normally/generally– нормално
 • usually– обичайно
 • occasionally– от време на време
 • seldom– рядко
 • rarely– рядко
 • hardly ever– почти никога
 • never– никога
 • He always wears a shirt and tie.
 • Той винаги носи риза и вратовръзка.

 

 • She normally eats three meals a day.
 • Тя нормално яде по 3 ядения на ден.

 

 • I usually buy all my vegetables at the market.
 • Аз обичайно купувам всички зеленчуци от пазара.

2. Adverbs of Manner–Наречия за начин

Използват се, за да покажат как/по какъв начин се извършва действието. Образуват се от прилагателни имена, като се добави окончание –ly

Отговарят на въпроса: How? – Как?

Подробности за образуването им прочетете тук…

 • cheerfully– радостно
 • efficiently– ефикасно
 • painfully– болезнено
 • secretly– тайно
 • quietly– тихо
 • peacefully– с мир/със спокойствие
 • carefully – внимателно
 • slowly– бавно
 • badly– лошо
 • closely– близко
 • easily– лесно
 • well– добре
 • fast– бързо
 • quickly– бързо
 • The children were playing happily with their toys.
 • Децата играеха щастливо с техните играчки.

 

 • The police dealt with the incident very efficiently.
 • Полицията се справи с инцидента много ефикасно.

 

 • Birds sang cheerfully in the trees.
 • Птиците пееха весело на дърветата.

3. Adverbs of time –Наречия за време

Отговарят на въпроса: When? – Кога?

 • Ago–преди (години)
 • Already-вече
 • Before– преди
 • Daily– ежедневно
 • Early– рано
 • Immediately – незабавно
 • Late– късно
 • Never– никога
 • Now– сега
 • Present– настояще
 • Since– откакто
 • Soon– скоро
 • Still– все още
 • Then– тогава
 • Today– днес
 • Tomorrow– утре
 • Yesterday– вчера
 • We will leave tomorrow.
 • Ние ще тръгнем утре.
 • I met her 2 years ago.
 • Аз я срещнах преди 2 години.
 • The students have already finished their assignments.
 • Учениците вече са приключили със задачите си.

4. Adverbs of place– Наречия за място

Отговарят на въпроса: Where? – Къде?

 • Abroad– в чужбина
 • Below– под
 • Down – долу
 • Downstairs– на долния етаж
 • Everywhere– нaвсякъде
 • Far – далече
 • Here– тук
 • Hither– насам
 • In– в
 • Near– близо
 • Out– навън
 • Thence– оттам
 • There– там
 • Thither– натам
 • Under– под
 • Up– нагоре
 • I live here.
 • Аз живея тук.

 

 • She often travels abroad.
 • Тя често пътува в чужбина.

 

 • Their house is far away.
 • Тяхната къща е на далече.

5. Adverb of Degree or Quantity – Наречия за степен и количество

Отговарят на въпроса: How much? – Колко?

 • Almost– почти
 • Completely– изцяло
 • Exactly– точно
 • Half– половина
 • Hardly– едва ли
 • Much– много
 • Partly– отчасти
 • Quite– доста
 • Rather– по-скоро
 • Scarcely– едва
 • Secondly– на второ място
 • Somewhat– до известна степен
 • Very– много
 • Wholly– изцяло
 • Extremely– крайно, извънредно, изключително
 • Barely– едва
 • This girl is very beautiful.
 • Това момиче е много красиво.

 

 • The tea is extremely hot.
 • Чаят е изключително горещ.

 

 • The teacher has almost finished her lecture.
 • Учителката почти е приключила с нейната лекция.

6. Conjunctive adverbs –Свързващи наречия

Отговарят на въпроса: How? – Как?

 • Additionally – допълнително
 • Again – отново
 • Almost – почти
 • Anyway – така или иначе
 • As a result – като резултат
 • In addition – в допълнение
 • Besides – освен това
 • Certainly – разбира се
 • Comparatively – сравнително
 • Consequently – следователно
 • Contrarily – напротив
 • Conversely – от друга страна
 • Elsewhere – другаде
 • Equally – по равно
 • Eventually – в крайна сметка
 • Finally – накрая
 • Further – и по нататък
 • Furthermore – освен това
 • Hence -следователно
 • Henceforth – от сега нататък
 • However – обаче, въпреки това
 • I love to eat cookies; accordingly, people often give them to me at holidays.
 • Обичам да ям бисквитки; съответно, хората често ми ги дават на празници.

 

 • The building has developed a lot of cracks over the years; eventually, it will have to be taken down for safety’s sake.
 • Сградата е развила много пукнатини през годините; в крайна сметка ще бъде свален заради безопасността.

 

 • It would be nice to spend our vacation in France; however it won’t be possible.
 • Би било хубаво да прекараме почивката си във Франция; това обаче няма да е възможно.

 

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГО УСВОИЛИ

езиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

 

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->
 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.