Модални глаголи в Английски език

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Модални глаголи в Английски език

Пригответе се за една дълга и подробна, но и много полезна статия, описваща в детайли всички модални глаголи 🙂

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Основните модални глаголи в английския език са

MUST, CAN/COULD, SHALL/SHOULD, MAY/MIGHT, WILL/WOULD, OUGHT TO.

*Наричат се модални глаголи, защото ‘модулират’ значението на глагола, който ги следва.

Например: I jump означава Аз скачам. I can jump – Аз мога да скачам. Can ‘модулира’ глагола jump.

Те се използват за изразяване на вероятност, способност, съвет, задължение, молба и други, които ще разгледаме подробно в тази статия.


Преди да прочетете за употребата на модалните глаголи, първо ще разгледаме с какво се различават от обикновените глаголи. Характеристики:

 • Те биват следвани от глагол в неговата основна форма (без окончания и без to пред глагола). Например: I can jump. – Аз мога да скачам. Тук глаголът jump в неговата основна форма (без окончания) се намира след модалния глагол can.
 • Не се съчетават в едно просто изречение. Не може да изброявате различни модални глаголи един след друг в едно изречение (също както и в български език) I can must go.
 • Образуват въпросителните си изречения чрез разместване на местата си с подлога. Например: Can I jump?

За изразяване на вероятност – probability се използват модалните глаголи: May/Might/Could

Ще ги разгледаме в двете им форми


 1.  Active voice (деятелен залог) Тоест имаме подлог/деятел, който извършва действието

В сегашно време:

May и Might се превеждат по един и същи начин

She may/might fix it. – Тя може (вероятно е) да го поправи.

She could fix it. – Тя би могла да го поправи.

В бъдеще време:

За да поясним, че говорим за бъдеще време, добавяме времеви показател, като структурата  на изречението не се променя.

She may/might fix it tomorrow. – Тя ще може да го поправи утре.

She could fix it tomorrow. – Тя би могла да го поправи утре.

За изразяване на продължителност в настоящето (че нещо би могло да се случва в момента):

She may/might/could be fixing it. – Тя може (има вероятност) в момента да го поправя.

В минало време използваме само might и could:

She might/could have fixed it. – Тя е можела да го поправи. – и с двата модални глаголи преводът е един и същ на български език.

За изразяване на продължителност в миналото (че нещо се е случвало в продължителен период в миналото):

She might/could have been fixing it . – Тя можеше да го е поправяла.


2. Passive voice (страдателен залог)– Действието се извършва върху обекта в изречението

В сегашно време: It may/might/could be fixed. – То може/би могло (има вероятност) да се поправя.

В бъдеще време: It may/might/could be fixed tomorrow. – То може/би могло (има вероятност) да се поправи утре.

В минало време: It might/could have been fixed. – То може да е поправено.


За изразяване на способност – ability се използват модалните глаголи Can/Could/Be able to

*Като обърнете внимание, че Could има различни значения, когато се употребява в различен контекст.

Основното, което трябва да запомните тук е, че Could е миналото време на глагола Can

Съответно – използваме Can за изразяване на способност в сегашно и бъдеще време

Използваме Could за изразяване на способност в минало време

Be able to – се използва във всички времена


В сегашно време:

I can help her. = I’m able to help her. – Аз мога да ѝ помогна. – двата модални глагола се използват без разлика в значението.

В бъдеще време:

I can help her later. = I will be able to help her later – Аз ще мога да ѝ помогна по-късно. – двата модални глагола се използват без разлика в значението.

В минало време:

Could

Използва се за изразяване на обща способност в миналото

(не се използва за конкретна способност)

Was able to

Използва се за изразяване на обща и конкретна способност в миналото

Когато се използва за обща способност, двата модални глагола се използват без разлика в значението.

I could/was able to run very fast when I was 15. – Аз можех да бягам много бързо, когато бях на 15 години.

Когато говорим за конкретна способност, използваме само was able to

I was able to win the running race because I was in a great shape. – Аз бях способен да победя в надпреварата по бягане, защото бях в страхотна форма.

Could може да бъде използвано за конкретна способност в миналото, когато се използва с глаголи за сетивата: hear, see, smell, taste, feel

I could hear very well. – Аз можех да чуя много добре.

В отрицателно изречение използваме could/was able to за конкретна и обща способност без разлика в значението

I couldn’t /wasn’t able to open the door – Аз не можах да затворя вратата.

I wasn’t able to /couldn’t ride a bike. – Аз не можех да карам колело.

Спрежение на модалните глаголи в останалите времена

PRESENTI CANI AM ABLE TO
PASTI COULDI WAS ABLE TO
FUTUREI CANI WILL BE ABLE TO
PRESENT PERFECTI HAVE BEEN ABLE TO
PAST PERFECTI HAD BEEN ABLE TO
FUTURE PERFECTI WILL HAVE BEEN ABLE TO

  За предложения-suggestions, оферти-offers, молби-requests се използват модалните глаголи Shall/Should/Will/Would/Can/Could

  Предложения:

  Shall/Should we go out? – Да излезем ли?

  We can/could go out . – Можем/Бихме могли да излезем.

  Let’s go out, Shall we? – Хайде да излезем, какво ще кажеш?

  Оферти:

  Shall I wash the dishes? – Да измия ли чиниите?

  Would you like (me) to wash the dishes? – Искаш ли аз да измия чинийте?

  I will wash the dishes for you! – Аз ще измия чинийте вместо теб!

  Can/Could I help you? – Мога ли да ти помогна?

  Молби:

  Will/Would you wash the dishes? – Ще/Би ли измил чинийте?

  Can/Could you wash the dishes? – Можеш ли/Би ли измил чинийте?

  Would you mind washing the dishes? – Имаш ли нещо против да измиеш чинийте?

  За изразяване на питане/даване/отказване на разрешение – asking/giving/refusing permission се използват модалните глаголи Can/Could/May/Might

  Can I go out? – Може ли да изляза? (това е неформален начин на задаване на въпрос)

  May I go out ? – Може ли да изляза? (това е по-учтив вариант)

  Could I go out? – Може ли да изляза? (това е формален вариант)

  Might I go out? – Може ли да изляза? (това е много формален начин)

  За изразяване на задължение  – obligation и забрана – prohibition се използват модалните глаголи Must/Have to

  have to се използва за изразяване на задължение, което е въведено от правило и/или закон. Има много силна задълваща функция:

  You have to come. Ти трябва да дойдеш. (задължен си) Do I have to wear this tie? – Трябва ли да нося тази вратовръзка? (задължен ли съм)

  must отново изразява силно задължение, но с нюанс – използва се за самозадължение, което не е наложено от закон и/или правило:

  You must come. – Ти трябва да дойдеш. (аз те задължавам, а не правило)

  I must tell you something. – Трябва да ти кажа нещо.

  Must I wear this tie? – Трябвали да нося тази вратовръзка (задължен ли съм, какво мислиш?)


  have to and don’t have to имат противоположни значения. don’t have to се превежда – няма нужда да

  You don’t have to drive. – Няма нужда да шофираш. (но ако искаш, можеш)


  must and mustn’t имат подобни значения. Но mustn’t освен за лично самозадължаване, оказва и забрана, наложена от закон или правило:

  You mustn’t drive. – Не трябва да шофираш (нямаш право да шофираш)


  Запомнете, че must може да се използва само в сегашно и бъдеще време. За всички останали времена, се спряга have to

  PRESENTI MUSTI HAVE TO 
  PASTI HAD TO DO 
  FUTUREI MUSTI WILL HAVE TO DO 
  PRESENT PERFECTI HAVE HAD TO DO 
  PAST PERFECTI HAD HAD TO DO 
  FUTURE PERFECTI WILL HAVE HAD TO DO 

   Модални глаголи за изразяване на съвет и критика Should/Ought to/Could/Might

   В сегашно време: Should/Ought to

   You should/ought to see a doctor. – Ти трябва да отидеш на лекар. (това е моят съвет към теб)

   You shouldn’t/ought not to do this. – Ти не трябваше да правиш това. (изразявам моята критика)

   В минало време: Should/Ought to/Could/Might

   You should/ought to/could/might have seen a doctor. – Ти трябваше да отидеш на лекар. (това е моята критика към теб)

   Модални глаголи за изразяване на логично предположение

   Must – с положително заключение – в съобщително изречение

   Can’t/Couldn’t – с негативно заключение – в отрицателно изречение

   He must come tonight – Сигурна съм, че той ще дойде тази вечер. (това е моето логично предположение)

   He must have come tonight. – Той трябваше да е дошъл тази вечер. (сигурна съм, че дойде)

   He must be coming tonight. Сигурна съм, че ще дойде тази вечер. (знам го, защото знам, че това е неговия план)

   He must have been coming tonight. Сигурна съм, че е идвал тази вечер.

   She can’t/couldn’t have the money. – Тя няма как да има парите. (това е моето логично предположение, основаващо се на факти, които знам)

   She can’t/couldn’t have lied . – Тя няма как да е излъгала. (сигурна съм, че тя не е излъгала)

   She can’t/couldn’t be working at the moment. – Тя няма как да работи в момента. (изразявам съмнение, че има как тя в момента да работи)

   She can’t/couldn’t have been sleeping. – Тя няма как да е спяла. (сигурна съм, че тя не е спяла)

   Модални глаголи за изразяване на необходимостNeed

   Глаголът need има няколко функции

   Като основен глагол (need + to) – Използва се във въпросителни, негативни и положителни изречения

   I need to wash the car – Има нужда да измия колата.

   Do I need to wash the car? – Има ли нужда да мия колата?

   I don’t need to wash the car. – Няма нужда да мия колата.

   Като модален глагол (need) – Използва се само във въпросителни и негативни изречения

   Need I wash the car? – Има ли нужда да мия колата?

   I needn’t wash the car. – Няма нужда да мия колата.

   I need wash car. 

   Need + герундий (глагол + ing) – (only in passive voice – само в страдателен залог)

   My room needs cleaning . – Моята стая има нужда от чистене.

    

    

    

   Направете бърз тест върху граматиката:

   Модални глаголиезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

   Направете бърз тест върху граматиката:

   Modal verbsезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

   УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ И С ТЕЗИ ИГРИ:


   Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

   Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

   Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

   Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

   Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

   german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език ->photo11Всички глаголни времена в Английски език ->memory champПолезни съвети при учене ->
   • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

   Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

   Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

   Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

   Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

   Лични данни

    
    
    
    
    

   Потвърждение

   Езиков център варна

   курсове по английски език
   курсове по немски език
   английски език
   он-лайн курсове
   дистанционно обучение

   езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.