Facebook
Menu

Общи условия за провеждане на Онлайн обучение

Общи разпоредби за провеждане на онлайн езиков курс

   I. Основни понятия

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Учебен Център „Скоростно Учене” ООД и потребителите на услугата езиково обучение.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Обучение“ е курс, за който курсистът се записва доброволно да изучава език на определено ниво

Курсист” е всяко физическо лице, което учи английски език в присътвена или онлайн форма с Учебен Център Скоростно Учене

„Преподавател“ е лице, което Учебен Център „Скоростно Учене“ определя да води обучението на Курсиста

„Урок“ – насрочена среща за обучение с преподавател за уговорен брой учебни часове

„Учебен Час“ – Време за обучение на курсист в даден урок. 1 учебен час е равен на 40 астрономични минути.

   II. Записване за езиков курс

1. Записването за онлайн или присъствен езиков курс става чрез попълване на регистрационна форма за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове.

 1. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на таксата. Курсисти, които досега не са учили в Учебен Център „Скоростно Учене“, задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които изобщо не са учили език.
 2. Всеки курсист получава достъп до платформата за домашни работи и самоподготовка, който ще бъде активен след заплащане на първоначалния пакет учебни часове и при стартиране на първия урок.

     III. Такси, начин на плащане

 1. Такси – в сила от 01.02.2024г.

Пакет от 10 уч.ч. е на цена 25лв./уч.ч.

Пакет от 25 уч.ч. е на цена 23лв./уч.ч.

Пакет от 40 уч.ч. е на цена 22лв./уч.ч.

 1. Начини на плащане

В брой / Платежна услуга на мобилния оператор А1 – A1 Wallet / Банков път /

EasyPay – чрез превод по упомената банкова сметка.

 1. Срокът на плащане на избрания пакет учебни часове е 3 работни дни от дата на провеждане на диагностичен тест, но във всички случаи – преди началото на първия насрочен урок.
 2. Учебен Център „Скоростно Учене“ си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение. Промените не се отнасят до вече заплатени пакети с учебни часове.

   IV. График на занятията.

Графикът се съгласува с курсиста преди началото на обучението.

Със записването си на курс, курсистът прави избор да участва в учебните занятия.

   V. Промяна на график

 1. Курсистът има право да поиска промяна на графика при преподавателя, с който текущо учи. Ако към момента това не е възможно, има право да се прехвърли при друг преподавател или да прекъсне обучението до освобождаване на часовете по новия график, без да губи оставащите предплатени часове от пакета.
 2. Курсистът има право да поиска прехвърляне при друг преподавател по всяко време на курса.

   VI. Отмяна на час от курсит

 1. Курсистът има право да отмени насрочен урок 3 пъти на всеки 10 урока, като уведомлението за отмяната следва да бъде направено минимум 1 ден преди насрочения старт, без да търпи санкции.
 2. При отмяна на насрочен урок по-късно от 1 ден преди началото му, урокът се счита за проведен.
 3. Всеки отменен урок, след 3тия такъв (отменен) и преди изтичането на 10тия урок, се счита за проведен, независимо от времето, в което курсистът е уведомил Учебен Център „Скоростно Учене“.
 4. В случай че на курсиста се налага да отсъства повече от 10 календарни дни при предплатени оставащи часове, текущият график не се пази. При възобновяване, ако същите вече са заети, курсистът има право да се обучава при друг преподавател, който има свободни часове в желания график или да бъде договорен нов график при същия преподавател.

    VII. Промяна на график и отмяна на час от Учебен център “Скоростно Учене”

 1. Учебен Център “Скоростно Учене” запазва правото си да прави промени в графика на обучението с предварително предизвестие от 7 календарни дни.

При невъзможност от страна на курсиста да приеме новия график, същият има право да поиска прехвърляне при друг преподавател в същите часове или да прекъсне обучението, като сумата за оставащите предплатени часове му бъде възстановена.

 1. Учебен Център “Скоростно Учене” запазва правото си да променя преподавателя:

2.1 С еднодневно предизвестие при еднократно отсъствие на преподавател поради отпуск или в случай на болест. В случай на отказ на курсиста да проведе часа с определения заместник, урокът се счита за взет.

Учебен център „Скоростно Учене“ се задължава да осигури заместник, който покрива изискванията за провеждане на качествено обучение по стандартите, заложени в методиката ни.

2.2 Промяна на преподавател след предварително съгласуване до приключване на предплатените за курса часове.

В случай на отказ на курсиста да бъде променен преподавателя, същият има право да прекъсне обучението си, като сумата за оставащите предплатени часове му бъде възстановена.

2.3 Учебен Център „Скоростно Учене“ има право да отменя урок на курсист максимум 1 път на всеки 10 урока по уважителни причини, като учебните часове от отменения урок не се считат за взети.

 1. В случай на уважително отсъствие на преподавател, Учебен Център „Скоростно Учене“, осигурява нов учител до приключване на курса в същия график. В случай че нов учител в същия график не може да бъде осигурен, курсистът има право да избере да продължи в нов график или да прекрати обучението си.
 2. Във всички случаи, когато курсистът има право на възстановаване на сума по предходните точки, срокът за възстановяване е 20 работни дни.

   VIII. Прекъсване на обучението от страна на курсиста

 1. Курсистът има право да прекрати своето обучение и да му бъде възстановена сумата за оставащите му часове, с минимум 2-дневно предизвестие, преди предстоящ насрочен урок по график. В случай че обучението е прекратено в срок по-кратък от 2 дни, часовете за предстоящия урок се считат за взети и се възстановява сумата за оставащите часове след този урок.
 2. При прекратяване на обучението без предизвестие от страна на курсиста, часовете за предстоящия урок се считат за взети и се начислява административна такса от 100лв. Възстановява се сумата до цената на заплатения пакет за оставащите часове след предстоящия урок и начислената административна такса.
 3. Курсист има право да прекъсне своето обучение за период до 4 месеца по собствено желание и с писменно предизвестие.  Курсистът има право да прекрати обучението преди да са изминали 4 месеца от дата на известието за прекъсване съгласно чл.8, т.1 и т.2.  В случай, че куристът не възобнови обучението си след изтичане 4-тия месец от датата на известието за прекъсване, без да представи писменно предизвестие за прекратяване на уроците,  всички часове от предплатения пакет се считат за проведени.
 4. След приключване на часовете на курсист и заявка за прекъсване над 1 седмица до ново заплащане на часове, текущият график не се пази. При възобновяване, ако същите вече са заети, курсистът има право да се обучава при друг преподавател, който има свободни часове в желания график, или да бъде договорен нов график при същия преподавател.
 5. Във всички случаи, когато курсистът има право на възстановаване на сума по предходните точки, срокът за възстановяване е 20 работни дни.

   IX. Прекратяване на обучението от страна на Учебен Център “Скоростно Учене”

 1. В случай че клиентът не е заплатил нов пакет в рамките на 7 работни дни от последния изразходван час.

   X. Заключителни разпоредби

Учебен Център “Скоростно Учене” има право едностранно да внася изменения и/или допълнения в настоящите Общи условия.

 1. Учебен Център “Скоростно Учене”, уведомява курсиста за всяко изменение в Общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция, както и ги публикува в интернет страницата си (www.acc-learn.com) и поставя на подходящи, общодостъпни места във всеки един от офисите си.
 2. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, курсистът, може да се откаже от обучението, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Настоящият текст не се прилага в случаите, когато изменението в Общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт или в изпълнение на нормативно определено в законодателството на РБ и на ЕС задължение, приложимо спрямо Учебен Център “Скоростно Учене”.
 3. Курсистът упражнява правото си по т. 2 по-горе, като изпраща до Учебен Център “Скоростно Учене” писмено уведомление в двуседмичен срок от получаването на съобщението за изменението в Общите условия.
 4. Измененията в Общите условия, обвързват курсиста по договора, когато същият е уведомен за тях при условията на т. 1 и не е упражнил правото си по т. 2 и т. 3 от този раздел.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила след 01-ри февруари 2022 г. Учебен Център “Скоростно Учене” прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си (www.acc-learn.com) и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си и предоставя достъп на клиента до тях при записване. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Учебен Център “Скоростно Учене”.