Употреба на some и any в Английски език

* Учебен център “Скоростно Учене”

Употреба на some и any в Английски език

Some се превежда няколко (за броими същ. имена),

някакво (за неброими същ. имена)

Any се превежда николко (в отрицателни изречения за броими същ. имена),

няколко (във въпросителни изречения за броими същ. имена),

никакво (в отрицателни изречения за неброими същ. имена),

някакво (във въпросителни изречения за неброими същ. имена)

Научете всичко за броими и неброими съществителни имена

Some/Any се употребяват, когато говорещият няма нужда или не може да уточни точния брой/количество от нещо. Вижте следните два примера:

I saw eight rabbits when riding my bike in the forest yesterday.

Видях 8 заека, докато карах колело в гората вчера. (Важно е да кажа точния брой на заиците)

I saw some rabbits when riding my bike in the forest yesterday.

Видях няколко заека, докато карах колело в гората вчера. (Не знам точния брой или не е важно да го опоменавам)

Правила при употребата на some/any: Обърнете внимание! Тези правила се и отнасят и до думите, съдържащи в себе си some/any somebody/anybody, something/anything, и т.н.

Some използваме главно при позитивни изречения:

-I got some nice presents for Christmas this year.

Получих няколко хубави подаръка за Коледа.

-Look! There are some large black birds on the roof of the house.

Погледни! Има няколко големи черни птици на покрива на къщата.

-You have some butter on your chin.

Имаш някакво масло на бузата.

-If you are hungry, there are some biscuits in the cupboard.

Ако си гладен, има няколко бисквити в шкафа.

-There is somebody on the phone for you.

Има някой на телефона за теб

-I’d like to go somewhere hot this summer.

Искам да отида някъде на топло това лято.

Any използваме главно при отрицателни и негативни изречения

-I didn’t get any nice presents for Christmas this year.

Не получих никакви хубави подаръци за Коледа.

-I looked in the cupboard but I couldn’t find any biscuits.

Погледанх в шкафа, но не открих никакви бисквити.

-I don’t need any help.

Нямам нужда от никаква помощ.

-She’s so rude. No wonder she doesn’t have any friends.

Тя е толкова група. Не е изненадващо, че няма никакви приятели.

-Do you have any brothers or sisters?

Имаш ли някакви братя или сестри?

-Have you eaten any good food recently?

Ял ли си някаква добра храна наскоро?

-Does anyone know the answer?

Някой знае ли отговора?

-Are you going anywhere this Christmas?

Ще ходиш ли някаъде тази Коледа?


Изключения при употребата на some/any

1. Може да използваме some при въпроси, когато предлагаме или искаме нещо, като очакваният отговор е “да”

Would you like some more tea?

Би ли желал още чай?

-Could I have some milk, please?

Може ли някакво (на български звучи по-добре “малко) мляко, моля?

-Do you want something to eat?

Искаш ли нещо за ядене?

2. Може да използваме any в позитивни изречения, когато е в смисъла на: няма значение кое

You can come and ask for my help any time.

Може да дойдеш и да ме попиташ за помощ по което и да е време

-Which book shall I read? – Any one. It’s up to you.

Коя книга да прочета? – Всяка една (без значение). От теб зависи.

-You can sit anywhere but here. This is my seat!

Можеш да седнеш навсякъде, но не и тук. Това е моето място!

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ГИ УСВОИЛИ

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 

Онлайн обучения с видео връзка с преподавател. Английски и Немски език. Тел.: 0895 752 725

Дистанционно Онлайн обучение по Английски език – всички нива, специализиран Английски език. Обучението е изцяло индивидуално, преподава се чрез видео връзка с преподавателя. Промоционална цена 16лв./уч.ч.

Направете заявка за обучение:н Online

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
онлайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.