Facebook
Menu

ОНЛАЙН ИГРИ за учене на Английски език за деца и ученици

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

ОНЛАЙН ИГРИ за учене на Английски език за деца и ученици

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ


Игрите към граматиката отговарят на учебния материал от 1ви до 7ми клас. Покрива се от ниво (А1) Beginner до ниво Pre-Intermediate (В1) по Европейската Езикова Рамка.

Изберете темата на играта, която искате да играете и кликнете върху нея.

ИГРИ ЗА УЧЕНЕ НА ДУМИ ПО КАТЕГОРИИ ↓
Alphabet game 1Alphabet game 2Alphabet game 3
Animals – farmAnimals – petsAnimals – wild
Animals – in the sea game 1Animals – in the sea game 2Animals – in the sea game 3
ActionsAt the beachBirthday 
Body parts game 1Body parts game 2Body parts Face
Classroom actionsClassroom objectsClothes
Compass Continents game 1Continents game 2
Countries game 1 Countries game 2Countries game 3
Daily routineDays of the week game 1Emotions
Directions game 1Directions game 2Directions game 3
Family Game 1Family game 2Family game 3
Food breakfastFood LunchFood Dinner
Food FruitFood VegetablesFood Sweets
FurnitureHobbiesIn the playground
I like; I don’t like game 1I like; I don’t like game 2I like; I don’t like game 3
Jobs game 1Jobs game 2Jobs game 3
Months of the year game 1Months of the year game 2Seasons, Months, Weather
Numbers 1-10 game 1Numbers 1-100 game 1Numbers 1-1000 game 1
Ordinal numbers game 1Ordinal numbers game 2Ordinal numbers game 3
Places in a townRooms of the house game 1Rooms of the house game 2
Simple adjectivesSports and exerciseToys
What’s the weather like game 1What’s the weather like game 2What’s the weather like game 3

Изберете темата на играта, която искате да играете и кликнете върху нея.


ИГРИ, РАЗДЕЛЕНИ НА ГРАМАТИЧНИ ЕДИНИЦИ. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ЗА ПО-ЛЕСНО ОРИЕНТИРАНЕ, ИГРИТЕ СА РАЗДЕЛЕНИ ПО АЗБУЧЕН РЕД.

ВСЯКА ГРАМАТИЧНА ЕДИНИЦА ИМА 3 ИГРИ.

В КОЛОНА НОМЕР 4 Е ОТБЕЛЯЗАНО ЗА КОЕ НИВО ПО ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА Е ПОДХОДЯЩА ИГРАТА. НИВАТА СА ЦВЕТОВО ОТГРАНИЧЕНИ. ↓

ГРАМАТИКА ИГРА 1 ↓ГРАМАТИКА ИГРА 2 ↓ГРАМАТИКА ИГРА 3 ↓ЗА КОЕ НИВО СА ПОДХОДЯЩИ ↓
a/an game 1game 2game 3A1 Начинаещи
a/an/the game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Adjectives of emotionAdjectives or Nouns Nouns, Adjectives, Verbs, AdverbsА2 Малко напреднали
Adjectives with prepositions game 1game 2game 3В1 Средно напреднали
Adverbs of manner game 1Adverbs of manner game 2Adverbs of time just already yet still А2 Малко напреднали
Always/Usually/Sometimes/Never game 1Adverbs of frequency game 2Adverbs of frequency game 3A1 Начинаещи
Be going to game 1Be going to game 2Be going to vs Will game 1

Be going to vs WIll game 2

А2 Малко напреднали
Can vs CouldMay/Might/Can/CouldMust or Have to game 1
Must or Have to game 2
В1 Средно напреднали
Can/Can’t game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Comparative and Superlative of the short adjectivesComparative and Superlative of the long adjectivesComparative and Superlative of the irregular adjectivesА2 Малко напреднали
Comparative form of all adjectivesSuperlative form of all adjectivesComparative and Superlative mixed game 1

Comparative and Superlative mixed game 2

А2 Малко напреднали
Can/Could/Be able to game 1game 2Can/Could/Be able to/Would/ShouldВ1 Средно напреднали
Countable/Uncountable nouns game 1game 2game 3А2 Малко напреднали
Days of the week game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Defining relative clausesNon defining relative clausesDefining or Non defining relative clausesВ1 Средно напреднали
Have got Has got  game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Have got Has got game 4game 5game 6A1 Начинаещи
How much/How many game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Imperatives game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Indefinite pronouns one/onesas-as
enough/too/as..as
be like/look likeВ1 Средно напреднали
Indefinite pronouns game 1game 2game 3В1 Средно напреднали
Irregular plural nouns game 1game 2game 3

game 4

А2 Малко напреднали
Irregular verbs game 1game 2game 3

game 4

А2 Малко напреднали
Modal verbs Must/Mustn’t Modal verb MayModal verb MightА2 Малко напреднали
Modal verb Should game 1Should game 2Modal verbs mixedВ1 Средно напреднали
Object pronouns game 1game 2game 3А2 Малко напреднали
Ordinal numbers game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Past Continuous game 1game 2Past simple vs Past continuous game 1

game 2

game 3

В1 Средно напреднали
Past simple regular verbs affirmative Past simple negativePast simple negative and interrogativeА2 Малко напреднали
Past simple tense mixed exercise game 1game 2game 3А2 Малко напреднали
Possessive ‘s game 1game 2game 3А2 Малко напреднали
Possessive adjectives game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Possessive pronouns game 1game 2game 3

Object vs Possessive pronouns

А2 Малко напреднали
Prepositions of movement game 1game 2game 3А2 Малко напреднали
Prepositions of place game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Prepositions of time on/in/at game 1game 2game 3A2 Малко напреднали
Prepositions of time on/in/at game 1game 2game 3

game 4

А2 Малко напреднали
Present Continuous for future arrangements game 1game 2game 3В1 Средно напреднали
Present Continuous game 1game 2game 3 negative and affirmativeА2 Малко напреднали
Present perfect game 1game 2game 3В1 Средно напреднали
Present perfect or Past simple game 1game 2game 3В1 Средно напреднали
Present simple game 1 affirmativegame 2 questionsgame 3 mixed

game 4 Daily routines

A1 Начинаещи
Present simple vs Present continuous game 1game 2game 3А2 Малко напреднали
Quantifiers game 1game 2game 3А2 Малко напреднали
Reflexive pronouns game 1game 2game 3В1 Средно напреднали
So/Neither game 1game 2game 3В1 Средно напреднали
Some/Any game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Stative verbs game 1game 2game 3В1 Средно напреднали
Subject pronouns game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Telling the dates game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Telling the time o’clock

Telling the time Half past game 1

Telling the time Half past game 2Telling the time Half past game 3A1 Начинаещи
The verb To Be affirmativeThe verb To Be negativeThe verb To Be questions and short answersA1 Начинаещи
There is/are game 1game 2game 3A1 Начинаещи
This These That Those game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Too many vs Too muchToo vs EnoughToo many/much; Not enoughВ1 Средно напреднали
Used to game 1game 2game 3В1 Средно напреднали
Verbs of emotions + ing (Gerund)Gerund game 1
game 2
game 3
game 4
А2 Малко напреднали
Was/Were game 1Was/Were game 2
Was/Were game 3
There was/There wereА2 Малко напреднали
Wh-questions words game 1game 2game 3A1 Начинаещи
Will/won’t game 1game 2game 3А2 Малко напреднали
Zero conditionalFirst conditionalSecond conditional

Third conditional

В1 Средно напреднали

 

ДРУГИ ВАЖНИ ЛИНКОВЕ:


Изгледайте видеата, за да разберете повече за методиката ни на обучение:


 

Езиков център вар

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски. езиков. езиков център варна