Всички глаголни времена в Английски език. Обобщаваща таблица + превод на Български език

Курсове по английски варна, курсове по английски език варна, английски език варна, езиков център варна, езикови центрове варна, езикови курсове, курсове по немски варна* Учебен център “Скоростно Учене” – Английски език – всички глаголни времена с български превод + линк към подробно обяснение за всяко време.

Учебният център предлага Индивидуални Онлайн курсове по Английски език за всички нива, както и специализирани курсове по Английски език. Обучението е изцяло на живо с Видео връзка с преподавател. Резултатите се равняват на присъственото обучение, но ви дава възможност да учите от комфорта на своя дом. Телефон за връзка: 0895 752 725

Tense

Време

Обяснение

Времена, изразяващи минало време

Past simple + time expressionМинало просто времеВ българския го превеждаме в минало свършено време + времеви показател.
I played yesterday
You walked
He drank
She smoked
It ate
We thought
You sang
They wrote
Аз (из)играх вчера
Ти (из)вървя
Той (из)пи
Тя (из)пуши
То (из)яде
Ние (из)мислихме
Вие (из)пяхте
Те (из)писаха
Използва се за действия, които са приключили в миналото. Съобщава се кога.
Ключови думи:
-yesterday;
-2 days ago;
-last month;
– when I was a pupil, etc.
Прочети всичко за това време:минало просто време
Past continuous Минало продължително времеВ българския го превеждаме в минало несвършено време
At 2 o’clock yesterday I was playing tennis.
You were walking
He was drinking
She was smoking
It was eating
We were thinking
You were singing
They were writing
В 2 часа вчера, аз играех тенис.
Ти вървеше
Той пиеше
Тя пушеше
То ядеше
Ние мислехме
Вие пеехте
Те пишеха
Тоест използваме глагол, който подсказва, че действието е продължило известно време в миналото.
Често се употребява с изрази като:
at 2 o’clock yesterday…
Прочети всичко за това време:
минало продължително време
Present perfect Сегашно перфектно времеВъпреки, че това време се казва сегашно перфектно, то се отнася за минали събития и в българския го превеждаме с минало неопределено.
I have played
You have never walked in this street
He hasn’t drunk yet
She has just smoked a cigarette
It has eaten
We have thought
You have sung this song since 2008
They have written this letter for 2 hours.
Аз съм играл
Ти никога не си ходил по тази улица
Той не е пил все още
Тя туко що е пушила цигара
То е яло
Ние сме мислили
Вие пеете тази песен
от 2008
Те пишат това писмо от 2 часа
Изключения правят статичните глаголи, които не могат да се употребят в present perfect continuous. Употребата на present perfect с “for” и “since” + статичен глагол превеждаме в сегашно време на български.
Други ключови думи са: never, ever, just, already, yet
Прочети всичко за това време:
сегашно перфектно време
Past perfect Минало перфектно времеМинало перфектно превеждаме в български език като минало предварително време.
I had played tennis when they called me.
You had walked
He had drunk
She had smoked
It had eaten
We had thought
You had sung
They had written
Аз бях играл тенис, когато те ми звъннаха.
Ти беше вървял
Той беше пил
Тя беше пушила
То беше яло
Ние бяхме мислили
Вие бяхте пяли
Те бяха писали
Използваме го, за да обясним действие, настъпило (предварително) преди друго действие в миналото.
Прочети всичко за това време:
минало перфектно време
Past perfect continuous Минало перфектно продължително времеМинало перфектно продължително също се превежда в минало предварително.
I had been playing for 2 hours before
she arrived.
You had been walking
He had been drinking
She had been smoking
It had been eating
We had been thinking
You had been singing
They had been writing
Аз бях играл в продължение на 2 часа, преди тя да пристигне.
Ти беше вървял
Той беше пил
Тя беше пушила
То беше яло
Ние бяхме мислили
Вие бяхте пяли
Те бяха писали
Разликата е, че тук е важно, че действието е продължавало за определен период от време, преди друго действие да настъпи.
Прочети всичко за това време:
минало перфектно продължително
Времена, изразяващи сегашно време
Present simple Сегашно прото времеПревеждаме го в сегашно време на български
I play tennis every day.
You walk
He drinks
She smokes
It eats
We think
You sing
They write
индивидуално он-лайн обучение по английски език; видео връзка с преподавател
Аз играя тенис всеки ден.
Ти вървиш
Той пие
Тя пуши
То яде
Ние мислим
Вие пеете
Те пишат
 Разликата с другите сегашни времена е, че действието се извършва по принцип, а не в момента.
Дори това да не е изрично посочено, следва по подразбиране от  конструкцията на времето.
Ключови думи: always, sometimes, usually, often, never, every day, etc.
Прочети всичко за това време:
сегашно просто време
Present continuous Сегашно продължително времеПревеждаме го отново в сегашно време на български
I am playing
You are walking
He is drinking
She is smoking
It is eating
We are thinking
You are singing
They are writing
Аз играя (в момента)
Ти вървиш
Той пие
Тя пуши
То яде
Ние мислим
Вие пеете
Те пишат
  Разликата с другите сегашни времена е, че действието се извършва в момента, дори това да не се опоменава изрично!
Ключови думи: at the moment, now; Look!; Listen!, etc.
Прочети всичко за това време:сегашно продължително време
Present perfect continuous Сегашно перфектно продължително времеПревеждаме го отново в сегашно време на български
I have been playing for 2 hours
You have been walking since this morning
He has been drinking
She has been smoking
It has been eating
We have been thinking
You have been singing
They have been writing
индивидуално он-лайн обучение по английски език; видео връзка с преподавател
Аз играя от 2 часа
Ти вървиш от
тази сутрин
Той пие
Тя пуши
То яде
Ние мислим
Вие пеете
Те пишат
 Разликата с другите сегашни времена е, че действието се извършва в момента, но и опоменаваме кога е започнало! Това е основната разлика с горното време. Present conitnuous само съобщава, че действието е в прогрес, но не и кога е започнало! Ако казвате от кога дадено действие се извършва, се използва present perfect continuous. Използва се само с динамични глаголи. При статичните се използва Present perfect
Прочети всичко за това време:сегашно перфектно продължително
Времена, изразяващи бъдеще време
Future simple – Will/Won’t Бъдеще просто времеПревеждаме го с бъдеще време  на български език
I will play
You will walk
He will drink
She will smoke
It will eat
We will think
You will sing
They will write
Аз ще играя
Ти ще вървиш
Той ще пие
Тя ще пуши
То ще яде
Ние ще мислим
Вие ще пеете
Те ще пишат
 Идеята тук е, че бъдещите действия, за които говорим не са планирани предварително, а спонтанно са ни хрумнали. Използва се и за предсказания и обещания.
Прочети всичко за това време:бъдеще просто време
 Be going to Изразяване на планирани бъдещи действияПревеждаме го с бъдеще време на български
I am going to play
You are going to walk
He is going to drink
She is going to smoke
It is going to eat
We are going to think
You are going to sing
They are going to write
Аз ще играя
Ти ще вървиш
Той ще пие
Тя ще пуши
То ще яде
Ние ще мислим
Вие ще пеете
Те ще пишат
Разликата е, че бъдещи действия, за които говорим са планирани предварително. Използва се и за предсказания, за които има основание в момента.
Прочети всичко за това време:
be going to
 Present continuous for future Сегашно продължително за изразяване на бъдеще Сегашно продължително за бъдеще време -“ превеждаме го отново с бъдеще време
I am playing tonight
You are walking later
He is drinking
She is smoking
It is eating
We are thinking
You are singing
They are writing
Аз ще играя
Ти ще вървиш
Той ще пие
Тя ще пуши
То ще яде
Ние ще мислим
Вие ще пеете
Те ще пишат
 Разликата е, че събитията са планирани и организирани и на 100% ще се случат. Задължително се добавя времеви показател, в противен случай се разбира, че действието се извършва в момента.
Прочети всичко за това време:
Сегашно продължително за изразяване на бъдеще
 Future continuous Бъдеще продължително време В български се превежда с бъдеще предварително време
I will be playing when you arrive
You will be walking at this time tomorrow
He will be drinking
She will be smoking
It will be eating
We will be thinking
You will be singing
They will be writing
Аз ще играя, когато ти пристигнеш
Ти ще вървиш по това време утре
Той ще пие
Тя ще пуши
То ще яде
Ние ще мислим
Вие ще пеете
Те ще пишат
 Използва се за действия, които се очаква да са приключили в определен момент в бъдещето.
Прочети всичко за това време:Бъдеще продължително време
 Future perfect Бъдеще перфектно време В български се превежда с бъдеще предварително време
I will have finished playing the game when you get here
You will have walked
He will have drunk
She will have smoked
It will have eaten
We will have finished thinking
You will have sung
They will have written
Аз ще съм приключил с играта, когато ти стигнеш тук
Ти ще си извървял
Той ще е изпил
Тя ще е изпушила
То ще е изяло
Ние ще сме приключили да мислим
Вие ще сте изпяли
Те ще са написали
В български се превежда с бъдеще предварително време. Използва се за действия, които се очаква да са приключили в определен момент в бъдещето.Бъдеще перфектно време
 Future perfect continuous Бъдеще перфектно продължително време В български се превежда с бъдеще предварително време
I will have been playing in this team for 5 years by next month
You will have been walking
He will have been drinking
She will have been smoking
It will have been eating
We will have been thinking
You will have been singing
They will have been writing
Аз ще съм играел в този отбор от 5 години до следващия месец
Ти ще си извървял
Той ще е изпил
Тя ще е изпушила
То ще е изяло
Ние ще сме приключили да мислим
Вие ще сте изпяли
Те ще са написали
 Използва се за действия, които се очаква да са приключили в определен момент в бъдещето.Прочети всичко за това време:Бъдеще перфектно продължително време

Учебният център предлага Индивидуално Он-лайн обучение по Английски език за всички нива, както и специализиран Английски език. Обучението е изцяло на живо с Видео връзка с преподавател. Резултатите се равняват на присъственото обучение, но ви дава възможност да учите от комфорта на своя дом. Промоционална цена 16лв./уч.ч.

Направете заявка за обучение или се сържете с нас на телефон за връзка: 0895 752 725

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 

 german-to-englishДистанционно обучение – Английски и Немски език -> photo11Изразяване на бъдеще време – Английски език memory champПолезни съвети при учене ->

Езиков център варна

курсове по английски варна

курсове по немски език
английски език
онлайн курсове
дистанционно обучение

езиков център варна. английски език. немски език. курсове по английски език варна. курсове по немски език. дистанционно обучение. онлайн курсове. онлайн курсове по английски. онлайн курсове по немски. курсове по английски варна. курсове по немски. езиков. езиков център варна. иновативен. ученето на чужди езици. езикови центрове варна. ускорени езикови курсове

курсове по английски варна