Всички глаголни времена в Английски език. Обобщаваща таблица + превод на Български език

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

 

Английски език – всички глаголни времена с български превод + линк към подробно обяснение за всяко време.

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Tense

Време

Обяснение

Времена, изразяващи минало време

Past simple + time expressionМинало просто времеВ българския го превеждаме в минало свършено време + времеви показател.
I played a game yesterday.
You walked 2 miles 2 days ago.
He drank the beer last night.
She smoked a cigarrete 10 minutes ago.
It ate 2 bones 30 minutes ago.
We thought about it yesterday.
You sang a song last night.
They wrote a letter last week.
Аз (из)играх една игра вчера.
Ти (из)вървя 2 мили преди 2 дена.
Той (из)пи бирата миналата нощ.
Тя (из)пуши 1 цигара преди 10 минути.
То (из)яде 2 кокала преди 30 минути.
Ние (из)мислихме (за) това вчера.
Вие (из)пяхте 1 песен миналата вечер.
Те (из)писаха едно писмо миналата седмица.
Използва се за действия, които са приключили в миналото. Съобщава се кога действието е приключило.
Ключови думи:
-yesterday;
-2 days ago;
-last month;
– when I was a pupil, etc.
Прочети всичко за това време:минало просто време
Past continuous Минало продължително времеВ българския го превеждаме в минало несвършено време
At 2 o’clock yesterday I was playing tennis.
You were walking while I was singing.
He was drinking.
She was smoking.
It was eating.
We were thinking.
You were singing.
They were writing.
В 2 часа вчера, аз играех тенис.
Ти вървеше, докато аз пеех.
Той пиеше.
Тя пушеше.
То ядеше.
Ние мислехме.
Вие пеехте.
Те пишеха.
Тоест използваме глагол, който подсказва, че действието е продължило известно време в миналото.
Често се употребява с изрази като:
at 2 o’clock yesterday…Ключовa думa: – while/докато
Прочети всичко за това време:
минало продължително време
Present perfect Сегашно перфектно времеВъпреки, че това време се казва сегашно перфектно, то се отнася главно за минали събития и в българския го превеждаме с 3 различни времена
I have played.
You have never walked in this street.
He hasn’t drunk yet.
She has just smoked a cigarette.
It has eaten.
We have thought.
You have sung this song since 2008.
They have written this letter for 2 hours.индивидуално он-лайн обучение по английски език; видео връзка с преподавател
Аз съм играл.
Ти никога не си ходил по тази улица.
Той не е пил все още.
Тя току що е пушила цигара
То е яло
Ние сме мислили
Вие пеете тази песен
от 2008
Те пишат това писмо от 2 часа
С ever и never, на бълг. ез. превеждаме с минало неопределено време.I have never heard this song. – Аз никога не съм чувал тази песен.

С just, already, yet, превеждаме с минало свършено време

I have just cleaned my room. – Аз току що изчистих моята стая.

С for, since, превеждаме със сегашно време.

I have known her for 2 years. – Познавам я от 2 години. Прочети всичко за това време: сегашно перфектно време

Past perfect Минало перфектно времеМинало перфектно превеждаме в български език като минало предварително време.
I had played tennis when they called me.
You had walked
He had drunk
She had smoked
It had eaten
We had thought
You had sung
They had written
Аз бях играл тенис, когато те ми звъннаха.
Ти беше вървял
Той беше пил
Тя беше пушила
То беше яло
Ние бяхме мислили
Вие бяхте пяли
Те бяха писали
Използваме го, за да обясним действие, настъпило (предварително) преди друго действие в миналото.
Прочети всичко за това време:
минало перфектно време
Past perfect continuous Минало перфектно продължително времеМинало перфектно продължително също се превежда с минало предварително време.
I had been playing for 2 hours before
she arrived.
You had been walking
He had been drinking
She had been smoking
It had been eating
We had been thinking
You had been singing
They had been writing
Аз бях играл в продължение на 2 часа, преди тя да пристигне.
Ти беше вървял
Той беше пил
Тя беше пушила
То беше яло
Ние бяхме мислили
Вие бяхте пяли
Те бяха писали
Разликата с минало перфектно време е, че тук е важно, че действието е продължавало за определен период от време, преди друго действие да настъпи.
Прочети всичко за това време:
минало перфектно продължително
Времена, изразяващи сегашно време
Present simple Сегашно прото времеПревеждаме го в сегашно време на български език
I play tennis every day.
You walk
He drinks
She smokes
It eats
We think
You sing
They write
индивидуално он-лайн обучение по английски език; видео връзка с преподавател
Аз играя тенис всеки ден.
Ти вървиш
Той пие
Тя пуши
То яде
Ние мислим
Вие пеете
Те пишат
 Разликата с другите сегашни времена е, че действието се извършва по принцип, а не в момента.
Дори това да не е изрично посочено, следва по подразбиране от  конструкцията на времето.
Ключови думи: always, sometimes, usually, often, never, every day, etc.
Прочети всичко за това време:
сегашно просто време
Present continuous Сегашно продължително времеПревеждаме го отново в сегашно време на български език
I am playing
You are walking
He is drinking
She is smoking
It is eating
We are thinking
You are singing
They are writing
Аз играя (в момента)
Ти вървиш
Той пие
Тя пуши
То яде
Ние мислим
Вие пеете
Те пишат
  Разликата с другите сегашни времена е, че действието се извършва в момента, дори това да не се упоменава изрично!
Ключови думи: at the moment, now; Look!; Listen!, etc.
Прочети всичко за това време:сегашно продължително време
Present perfect continuous Сегашно перфектно продължително времеПревеждаме го отново в сегашно време на български език
I have been playing for 2 hours
You have been walking since this morning
He has been drinking
She has been smoking
It has been eating
We have been thinking
You have been singing
They have been writing
индивидуално он-лайн обучение по английски език; видео връзка с преподавател
Аз играя от 2 часа
Ти вървиш от
тази сутрин
Той пие
Тя пуши
То яде
Ние мислим
Вие пеете
Те пишат
 Разликата с другите сегашни времена е, че действието се извършва в момента, но и упоменаваме кога е започнало! Това е основната разлика с горното време. Present conitnuous само съобщава, че действието е в прогрес, но не и кога е започнало! Ако казвате от кога дадено действие се извършва, се използва present perfect continuous. Използва се само с динамични глаголи. При статичните се използва Present perfect
Прочети всичко за това време:сегашно перфектно продължително
Времена, изразяващи бъдеще време
Future simple – Will/Won’t Бъдеще просто времеПревеждаме го с бъдеще време  на български език
I will play
You will walk
He will drink
She will smoke
It will eat
We will think
You will sing
They will write
Аз ще играя
Ти ще вървиш
Той ще пие
Тя ще пуши
То ще яде
Ние ще мислим
Вие ще пеете
Те ще пишат
 Идеята тук е, че бъдещите действия, за които говорим не са планирани предварително, а спонтанно са ни хрумнали. Използва се и за предсказания и обещания.
Прочети всичко за това време:бъдеще просто време
 Be going to Изразяване на планирани бъдещи действияПревеждаме го с бъдеще време на български език
I am going to play
You are going to walk
He is going to drink
She is going to smoke
It is going to eat
We are going to think
You are going to sing
They are going to write
Аз ще играя
Ти ще вървиш
Той ще пие
Тя ще пуши
То ще яде
Ние ще мислим
Вие ще пеете
Те ще пишат
Разликата е, че бъдещите действия, за които говорим са планирани предварително. Използва се и за предсказания, за които има основание в момента.
Прочети всичко за това време:
be going to
 Present continuous for future Сегашно продължително за изразяване на бъдеще Сегашно продължително за бъдеще време – превеждаме го отново с бъдеще време
I am playing tonight
You are walking later
He is drinking
She is smoking
It is eating
We are thinking
You are singing
They are writing
Аз ще играя
Ти ще вървиш
Той ще пие
Тя ще пуши
То ще яде
Ние ще мислим
Вие ще пеете
Те ще пишат
 Разликата е, че събитията са планирани и организирани и на 100% ще се случат. Задължително се добавя времеви показател, в противен случай се разбира, че действието се извършва в момента.
Прочети всичко за това време:
Сегашно продължително за изразяване на бъдеще
 Future continuous Бъдеще продължително време В български се превежда с бъдеще предварително време
I will be playing when you arrive
You will be walking at this time tomorrow
He will be drinking
She will be smoking
It will be eating
We will be thinking
You will be singing
They will be writing
Аз ще играя, когато ти пристигнеш
Ти ще вървиш по това време утре
Той ще пие
Тя ще пуши
То ще яде
Ние ще мислим
Вие ще пеете
Те ще пишат
Главната употреба на това време е за изразяване на действия, които ще бъдат в прогрес на извършване в определен бъдещ момент. Фокусът е върху продължителността на действието. Важно е да се уточни в какъв бъдещ  момент ще се случва събитието.
Прочети всичко за това време:Бъдеще продължително време
 Future perfect Бъдеще перфектно време В български се превежда с бъдеще предварително време
I will have finished playing the game when you get here
You will have walked
He will have drunk
She will have smoked
It will have eaten
We will have finished thinking
You will have sung
They will have written
Аз ще съм приключил с играта, когато ти стигнеш тук
Ти ще си извървял
Той ще е изпил
Тя ще е изпушила
То ще е изяло
Ние ще сме приключили да мислим
Вие ще сте изпяли
Те ще са написали
Използва се за действия, които се очаква да са приключили в определен момент в бъдещето. Прочети всичко за това време:Бъдеще перфектно време
 Future perfect continuous Бъдеще перфектно продължително време В български се превежда с бъдеще предварително време
I will have been playing in this team for 5 years by next month
You will have been walking
He will have been drinking
She will have been smoking
It will have been eating
We will have been thinking
You will have been singing
They will have been writing
Аз ще съм играел в този отбор от 5 години до следващия месец
Ти ще си извървял
Той ще е изпил
Тя ще е изпушила
То ще е изяло
Ние ще сме приключили да мислим
Вие ще сте изпяли
Те ще са написали
Действия, които са започнали в миналото, продължават в настоящето и приключват в точно определен момент в бъдещето. Kогато използваме това време, ние си представяме, че сме в определен момент в бъдещето и поглеждаме назад, за да видим колко време е продължавало действието.

Прочети всичко за това време:Бъдеще перфектно продължително време

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ГИ УСВОИЛИ С ТЕЗИ ГРАМАТИЧНИ ИГРИ

 

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishДистанционно обучение – Английски и Немски език -> photo11Изразяване на бъдеще време – Английски език memory champПолезни съвети при учене ->

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център

Езиков център варна

курсове по английски варна

курсове по немски език
английски език
онлайн курсове
дистанционно обучение

езиков център варна. английски език. немски език. курсове по английски език варна. курсове по немски език. дистанционно обучение. онлайн курсове. онлайн курсове по английски. онлайн курсове по немски. курсове по английски варна. курсове по немски. езиков. езиков център варна. иновативен. ученето на чужди езици. езикови центрове варна. ускорени езикови курсове

курсове по английски варна